Anat Melamed
שירים יפים בטריו קלידנים ותופים משתתפים - ענת מלמד, נדב לוזיה, יובל ברוסילובסקי 37/45 ₪

05.10.2019
שבת

דלתות

20:00

Anat Melamed

שירים יפים בטריו קלידנים ותופים
משתתפים – ענת מלמד, נדב לוזיה, יובל ברוסילובסקי
20:00 37/45 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב