Frube
בהופעת השקה לEP blue dove! משתתפים: יובל פרייבך, איתמר שדות, נורי קנארק, איתמר שדות 30 ₪

24.09.2018
יום שני

דלתות

20:00

Frube

בהופעת השקה לEP blue dove!
משתתפים: יובל פרייבך, איתמר שדות, נורי קנארק, איתמר שדות
20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב