Mitromemot-Almonim Metim-Deaf Chonky
27/04 הופעות שיגרמו לכן לשבור את הפטריארכיה 30 ₪

27.04.2017
יום חמישי

דלתות

22:30

אלמונים מתים+ מתרוממות+ דף צ'ונקי

הופעות שיגרמו לכן לשבור את הפטריארכיה

22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב