SHAKZUKA TECHNO BIZZARE
50 ₪

28.11.2014
יום שישי

דלתות

23:59

SHAKZUKA TECHNO BIZZARE

50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב