Slimfim
הופעה מלאה הופעות פתיחה - Shugu - Prosper - 3 Dakot 20 ₪

27.07.2018
יום שישי

דלתות

21:00

Slimfim

הופעה מלאה

הופעות פתיחה – Shugu – Prosper – 3 Dakot

21:00 20 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב