The Great Machine
Stoner/Psychedelic 40 ₪

11.08.2016
יום חמישי

דלתות

22:30

The Great Machine

Stoner/Psychedelic

Aviran Haviv
Omer Haviv
Michael Izaky
22:30 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב