WeSuck
בדרך לדיסק בכורה רוק פרברי משתתפים: יוני אביטן, רן אהרונסון, רועי אהרונסון 30 ₪

24.09.2013
יום שלישי

דלתות

20:00

WeSuck

וויסאק
בדרך לדיסק בכורה
רוק פרברי

משתתפים:
יוני אביטן, רן אהרונסון, רועי אהרונסון

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב